Bisol katalog - Sončne elektrarne

Preverite datum veljavnosti

FOTOVOLTAIKA. IZKORISTITE NEOMEJENE MOŽNOSTI, KI JIH PONUJA SONCE!
Sonce predstavlja za človeka najbolj obetaven in neomejen način izrabe obnovljivih virov. Njegovo obsevanje Zemlje za več tisočkrat presega potrebe 
človeštva po vsej primarni energiji, saj vsako uro pošlje na Zemljo toliko energije, kot je človeštvo porabi v enem letu. 
V sončni elektrarni se elektromagnetno valovanje Sonca pretvarja v enosmerni električni tok in napetost. Proces pretvorbe je popolnoma neslišen, 
varen, zanesljiv in okolju prijazen, poteka pa tudi ob difuzni sončni svetlobi.
 
Srce  elektrarne  predstavljajo  zaporedno  vezani 
fotonapetostni moduli, ki pretvarjajo sončno energijo v 
električni tok. 
Poleg modulov so poglavitni elementi sončnih elektrarn 
nosilna konstrukcija, priključni kabli, DC- in AC-spojišča, 
regulatorji, akumulatorji, stikalne in zaščitne naprave ter 
ostali elektroinštalacijski material. 
 
Ena  najpomembnejših  lastnosti  vseh  komponent,  še 
posebej  fotonapetostnih  modulov,  je  dolga  življenjska 
doba, ki je pogojena z njihovo kakovostjo in je nujna za 
dolgoročno donosnost naložbe v sončno elektrarno.
 
SONČNE ELEKTRARNE. PAMETNA NALOŽBA V OKOLJU PRIJAZEN VIR ENERGIJE!
 
Električno energijo, ki jo proizvede sončna elektrarna, lahko uporabimo za lastne potrebe, vendar je mnogo bolj smiselno, če jo po višji zagotovljeni 
odkupni ceni oddajamo v električno omrežje, medtem ko elektriko za lastno porabo še naprej kupujemo po nižji tržni ceni. Gre za eno najvarnejših in 
najzanesljivejših naložb, pri čemer energijski izplen in dolgoročno d elovanje elektrarne veliko bolj vplivata na njeno donosnost kot izhodiščni stroški. 
Republika Slovenija spodbuja investicije v sončne elektrarne z zagotovljenimi odkupnimi cenami. Višina zagotovljenih odkupnih cen velja za obdobje 15 
let in je odvisna od tipa ter velikosti sončne elektrarne.
 
Sončna elektrarna je zanesljiva investicija le takrat, kadar je premišljeno načrtovana in postavljena. Postavitev sončne elektrarne zato zahteva strokovno 
znanje, izkušnje in izjemno natančnost, saj bo le tako razporeditev fotonapetostnih modulov optimalna in njen izplen najvišji.
 
Celovite rešitve
Svojim  strankam  svetujemo  in  jih  zanesljivo  podpiramo  skozi  celoten  proces 
načrtovanja, administrativnih postopkov in postavitve sončne elektrarne. Poskrbimo 
za  izdelavo  in  pridobitev  vse  potrebne  dokumentacije,  analiziramo  ekonomiko 
elektrarne ter svetujemo glede pridobitve financiranja in zavarovanja elektrarne pri 
najuglednejših bankah in zavarovalnicah.
Strokovno usposobljena ekipa inženirjev, projektantov in monterjev
Skrbi  za  optimalno  postavitev  kakovostnega  in  zanesljivega  fotonapetostnega 
sistema,  ki  z  upoštevanjem  podrobnih  mehanskih  in  električnih  zakonitosti 
zagotavlja  višje  energijske  izplene,  kar  dokazuje  tudi  odlično  delovanje  številnih 
obstoječih sončnih elektrarn. Strokovnost BISOL-ove ekipe potrjuje tudi Certifikat 
kakovosti Združenja slovenske fotovoltaične industrije, saj so v procesu ocenjevanja 
za  pridobitev  certifikata  sončne  elektrarne BISOL dobile  najvišje  ocene  na  vseh 
področjih.
Vrhunski moduli BISOL
Fotonapetostni  moduli  slovenskega  porekla  so  izdelani  iz  najkakovostnejših 
materialov  priznanih  dobaviteljev  v  najsodobnejšem  proizvodnem  okolju. 
Poleg  nadpovprečnega  energijskega  izplena,  ki  ga  dokazujejo  mednarodni  testi, 
fotonapetostni  moduli  BISOL z  inovativnim  razvrščanjem  zagotavljajo  do  70 
odstotkov  manj  izgub  v  sistemu.  Odlikujejo  jih  tudi  izključno  pozitivne  tolerance 
izhodne moči in izjemno estetski videz. Za vse module velja poleg 12-letne garancije 
za  doseganje  90  odstotkov  izhodne  moči  in  25-letne  garancije  za  doseganje  80 
odstotkov izhodne moči tudi nadstandardna 10-letna garancija na proizvod.
Le najkakovostnejše komponente
Ponujamo  pametnejše  rešitve  lastne  podkonstrukcije,  priznane  razsmernike  SMA 
in kable večjega premera, ki zagotavljajo za 50 odstotkov manj izgub v električnih 
povezavah.
Servisno-prodajna mreža BISOL
V  sodelovanju  z  našimi  partnerji,  s  katerimi  nas  povezuje  skupna  zavezanost  h 
kakovosti,  zagotavljamo  prilagodljivost,  hitro  odzivnost  in  strokovne  storitve  v 
celotni Sloveniji.
Spremljanje delovanja in vzdrževanje
S  pomočjo  24-urnega  spremljanja  delovanja,  avtomatskega  obveščanja  in 
interventnega posredovanja v primeru morebitnih težav poskrbimo za optimalno 
delovanje  in  najvišje  donose  sončnih  elektrarn.  Redni  pregledi  celotnega  sistema 
pa preprečujejo pojav napak v delovanju, zato bodo investitorji s svojimi sončnimi 
elektrarnami vseskozi izjemno zadovoljni.
 
POGOJI ZA POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE
Sončno elektrarno lahko postavimo na vsako streho ne glede na obliko ali vrsto kritine. Seveda se je treba prilagoditi zakonitostim, ki vplivajo na optimalno 
delovanje sončne elektrarne. V Sloveniji je najprimernejša usmeritev strehe proti jugu z naklonom 30°, pri čemer se moramo izogibati senčenju na sami 
površini strehe ali v okolici. Velikost sončne fotonapetostne elektrarne je odvisna od mesta postavitve – naklona, orientacije, morebitnega senčenja in 
še nekaterih drugih dejavnikov. Načeloma velja, da za 1 kW moči potrebujemo približno od 7 do 8 m2 na poševni strehi in približno 20 m2 na ravni strehi.
Objekt mora biti statično ustrezen in omogočati dodatno obremenitev strešne površine, ki znaša od 15 do 30 kg/m2.
Dovolj dobro mora biti ohranjena 
tudi  kritina,  da  bo  prenesla  dodatno  obtežitev  zaradi  namestitve  fotonapetostnega  sistema.  Poleg  statične  presoje  sta  zaradi  varnostnega  vidika 
postavitve naprave potrebni tudi presoja o požarni varnosti in strelovodna zaščita. Od leta 2010 za strešne sončne elektrarne, manjše od 1 MW, ni treba 
pridobiti gradbenega dovoljenja.
 
NADZOROVANJE DELOVANJA IN VZDRŽEVANJE SONČNIH ELEKTRARN.24 UR NA DAN!
Sončna elektrarna je zanesljiva in za vzdrževanje nezahtevna naložba, vendar je zaradi delovanja na prostem izpostavljena nepredvidenim vremenskim 
vplivom in menjavanju letnih časov, ob tem pa se lahko težave pojavijo tudi na elektrodistribucijskem omrežju, na katerega je priklopljena. Morebitna 
napaka v delovanju pomeni zastoj proizvodnje električne energije, kar povzroči precejšnjo izgubo denarja. Preteče lahko mesec ali celo dva, preden 
posameznik ugotovi, kaj ne deluje in kdo bo napako odpravil, v tem času pa elektrarna ne opravlja svoje funkcije in lastnik izgublja denar. Če v poletnem 
času 50 kilovatov velika sončna elektrarna dva meseca ne proizvaja električne energije, lastnik v tem času izgubi skoraj 5.000 evrov oziroma skoraj 
tretjino letnih prihodkov od prodaje električne energije. Da bo sončna elektrarna dobro delovala in lastniku prinašala predvideni donos, je njeno 
delovanje nujno redno spremljati in na njej opravljati vzdrževalne preglede ter dela.
BISOL-ova storitev nadzorovanja delovanja in vzdrževanja sončnih elektrarntemelji na dolgoletnih izkušnjah spremljanja in nenehnega izboljševanja 
delovanja  lastnih  sončnih  elektrarn.  24-urni  nadzor  delovanja  elektrarne  ob  morebitnih  nepravilnostih  nemudoma  obvesti  lastnika  elektrarne  in 
BISOL-ovo vzdrževalno-intervencijsko ekipo, ki napako hitro odpravi in prepreči večji izpad dohodka za investitorja.
 
SONČNE ELEKTRARNE NA DRUŽINSKIH HIŠAH
Za  postavitev  sončne  elektrarne  na  streho  družinske  hiše  se  gospodinjstva 
odločajo  predvsem  zaradi  varnosti  investicije,  saj  z  zagotovljenimi  odkupnimi 
cenami  zanje  jamči  država.  Tovrstni  mesečni  prihodek  za  več  desetletij  lahko 
za  marsikoga  predstavlja  lepo  rento  v  tretjem  življenjskem  obdobju  ali  odličen 
način, kako oplemenititi lastna denarna sredstva, saj je donos višji od obrestnih 
mer  za  varčevanje  v  banki.  Obenem  sončna  elektrarna  pomembno  pripomore 
k  ohranjanju  okolja  za  prihodnje  rodove,  saj  prispeva  k  zmanjševanju  izpustov 
toplogrednih plinov.
 
VEČJE SONČNE ELEKTRARNE NA POSLOVNIH OBJEKTIH
Obsežne  strešne  površine  velikih  industrijskih  objektov  so  izjemno  primerne 
za  postavitev  sončnih  elektrarn.  Mnoga  podjetja  so  zato  prepoznala  potencial 
svojih neizkoriščenih strešnih površin kot vir dodatnega prihodka v obliki prodaje 
električne energije. Lastna proizvodnja in prodaja elektrike zanje predstavljata 
tudi  občutno  zmanjšanje  visokih  stroškov,  s  katerimi  se  kot  veliki  porabniki 
električne  energije  srečujejo  vsak  mesec.  V  času,  ko  imata  skrb  za  okolje  in 
družbena  odgovornost  vse  vidnejšo  vlogo  v  delovanju  podjetij,  je  fotovoltaika 
tudi pomembno sredstvo za zmanjšanje njihovega ogljičnega odtisa. BISOL-ove 
sončne  elektrarne  med  drugim  že  proizvajajo  zeleno  električno  energijo  na 
strehah  bivšega  TAM-a  ter  podjetij  Arcont,  Intereuropa,  Plastenka,  Unifruit, 
Knauf Insulation in Hofer.
 
SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH OBJEKTIH 
Osebe javnega prava se nenehno srečujejo s pomanjkanjem finančnih sredstev, 
zato se prek javnih razpisov pogosto odločajo za postavitev sončnih elektrarn, ki 
jim predstavljajo odlično priložnost za zagotavljanje dodatnega financiranja. Tako 
hkrati dodatno uresničujejo svoje poslanstvo delovanja v interesu javnosti, ki jo 
spodbujajo k okoljski ozaveščenosti in jo opozarjajo na pomen izrabe obnovljivih 
virov energije. V BISOL-u že dolgo uspešno delujemo tudi na tem področju, saj 
smo sončne elektrarne postavili na mnogih slovenskih osnovnih, srednjih in višjih 
šolah ter tudi športnih objektih, zdravstvenih domovih in domovih za ostarele. 
 
SONČNE ELEKTRARNE NA KMETIJSKIH OBJEKTIH
Proizvodnja električne energije je vse bolj priljubljena dopolnilna dejavnost za 
kmete, ki imajo v lasti zazidljiva zemljišča in večje površine streh na hlevih ter 
ostalih  gospodarskih  poslopjih.  Za  investicijo  v  sončne  elektrarne  se  odločajo 
sami,  pri  čemer  jih  spodbuja  tudi  možnost  pridobivanja  sredstev,  namenjenih 
diverzifikaciji  kmetijskih  zemljišč,  lahko  pa  primerne  površine  oddajajo  tudi  v 
najem. 
 
NAJEM STREH
Vaše  neizkoriščene  strešne  površine  lahko  postanejo  vir  dodatnega  zaslužka!  V 
BISOL-u tudi sami investiramo v sončne elektrarne tako, da najemamo primerne 
strešne površine. Velikost streh mora zadostovati za postavitev vsaj 40-kilovatne 
sončne elektrarne, kar je dobrih 300 m2 strehe z naklonom ali približno 800 m2
ravne strehe. Lastnik strehe na podlagi dodelitve služnosti za obdobje do 30 let 
prejema  najemnino,  ki  je  odvisna  od  velikosti  in  donosnosti  sončne  elektrarne. 
Izplačilo najemnine lahko prejme kot vnaprej izplačan enkratni znesek – lahko tudi 
v obliki delne zamenjave kritine – ali v obliki periodičnega izplačevanja najemnine 
skozi celoten čas trajanja služnosti.

V najnovejšem katalogu tvoje najljubše trgovine BISOL si oglej aktualno ponudbo akcijskih izdelkov z znižanimi cenami, ki ti omogočajo velike prihranke! Na prvi strani letaka hitro preveri izpostavljene izdelke trgovca, ki so trenutno najbolj zaželeni med potrošniki, nato pa v nadaljevanju kataloga BISOL poglej akcijske izdelke, ki so bodisi sezonske narave bodisi najbolj ugodni ali najnovejši. Bodi na tekočem s tedenskimi ali dlje trajajočimi akcijskimi ponudbami, razprodajami ter morebitnimi posebnimi akcijami, ki jih trgovec predstavlja v novem letaku. Zagotovi si vse potrebne informacije in s pomočjo vseh katalogov nakupuj preudarno!


Najprej v novem katalogu Bisol katalog - Sončne elektrarne poišči želeni izdelek, nato pa natančno preveri njegov točen naziv in vse navedene lastnosti, da se prepričaš, da je res pravi zate. V letaku so navedene cene in tudi vsi ostali podatki, ki jih potrebuješ, da se lahko odločiš o nakupu – med drugim slike akcijskih izdelkov, da si še lažje predstavljaš, kako želeni izdelek izgleda v živo. Pri listanju letaka preveri posebne pogoje akcijske ponudbe, ki jih navaja trgovec, ne spreglej tudi morebitnih akcijskih kuponov, ki ti omogočajo še dodatne prihranke, ter dodatnih ugodnosti, ki jih je zate pripravil tvoj naj ponudnik. Obvezno preveri tudi čas trajanja akcijske ponudbe in znižanih cen iz kataloga, da ne zamudiš številnih ugodnosti. S pomočjo najnovejšega kataloga hitro pobrskaj med najbolj vročimi izdelki ta hip in med prvimi izkoristi ugodno ponudbo ter znižane cene.


Redno spremljanje kataloga trgovskega centra, kjer najraje kupuješ, ti omogoča, da si vedno na tekočem z akcijskimi cenami in aktualno ponudbo ter tako v pravem trenutku najdeš izdelke, ki jih želiš kupiti. V digitalnem letaku dobiš vse iste informacije kot v tiskanem katalogu BISOL, vendar je vse skupaj zate še toliko bolj preprosto, saj moraš le prižgati računalnik ali pametni telefon in na njem preprosto prelistati ponudbo. Na ta način se ti ni treba več soočati s prepolnim poštnim nabiralnikom in goro papirja.


V novem katalogu tvojega naj trgovca BISOL lahko enostavno listaš med ugodno ponudbo, ki je aktualna v tem trenutku, s pomočjo iskalnika po vsebini letaka pa lahko hitro poiščeš želene ponudbe brez listanja po katalogu. Aplikacija za listanje ti ponuja tudi možnost tiskanja kataloga, če želiš imeti akcijsko ponudbo in znižane cene črno na belem, preden se odpraviš v fizično trgovino. Izkoristiš lahko tudi možnost zoomiranja vsebine kataloga, da ti ne uide nobena podrobnost iz aktualne ponudbe. Morda pa želiš akcijske izdelke tvojega najljubšega trgovca spremljati na pametnem telefonu. Vse kataloge si lahko ogledaš tudi preko mobilnih naprav in tako poskrbiš, da si v vsakem trenutku na tekočem z razprodajami in ugodnimi ponudbami – na poti v šolo, službo, na počitnicah in celo neposredno med nakupovanjem v trgovini.


Na spletni strani katalogi.ceneje.si so objavljeni vsi katalogi vseh vidnejših slovenskih ponudnikov, v katerih lahko spremljaš njihove aktualne ponudbe, znižane cene in izdelke v akciji. Ugodne ponudbe osvežujemo trikrat tedensko ter ti tako na enem mestu ponujamo vse informacije za pametno in preudarno nakupovanje.

Ostali zanimivi katalogi iz kategorije Dom in vrt

Merkur katalog

Vrtni stroji

od 25.05.2020 do 15.06.2020

Bauhaus katalog

Da bo zares dobro.

od 21.05.2020 do 03.06.2020

M Tehnika katalog

Moja osvežitev

od 14.05.2020 do 31.08.2020

M Tehnika katalog

Živim. Gradim. Už...

od 07.05.2020 do 02.06.2020

Bauhuas katalog

Vrtno pohištvo 2020

Preverite datum veljavnosti

Želiš prejemati kataloge priljubljenih trgovcev takoj, ko izidejo?
Listaj jih kadarkoli, na mobilnem telefonu ali računalniku.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.