ELES katalog - Razvoj elektroenergetskega sistema

Preverite datum veljavnosti

Elektroenergetski sistem (EES) sestavljajo vsi postroji in naprave, namenjeni proizvodnji, prenosu ter distribuciji električne energije. Dejavnost ELES-a kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja (SOPO) je definirana v Energetskem zakonu[1] inUredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije[2] ter med drugim obsega prenos električne energije, upravljanje prenosnega omrežja, zagotavljanje sistemskih storitev, zagotavljanje dostopa do prenosnega omrežja, zagotavljanje vzdrževanja in razvoja prenosnega omrežja, zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, zagotavljanje ustrezne zmogljivosti in zanesljivosti prenosnega omrežja, upravljanje pretokov električne energije v omrežju, nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja, vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje pretokov in izravnave odstopanj v omrežju ter napoved porabe električne energije in potrebnih energetskih virov – vse omenjeno na podlagi celovitega načrtovanja ter upoštevaje varčevalne ukrepe pri porabnikih. V Načrtu razvoja prenosnega omrežja za obdobje 2009 - 2018 so predstavljeni pričakovano stanje v EES in potrebni posegi v prenosno omrežje RS, ki bodo glede na napovedano gradnjo proizvodnih enot, širitev distribucijskega omrežja in glede na projekcijo razvoja EES v Evropi zagotovili zanesljivo, varno in kakovostno delovanje EES. Pri izdelavi Načrta razvoja prenosnega omrežja so upoštevana določila Resolucije o nacionalnem energetskem programu[3] inResolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023[4], evropska zakonska določila in tehnične usmeritve ter pogoji UCTE in ETSO za trg električne energije. ELES v okviru svojih obveznosti deluje skladno z veljavno zakonodajo RS in določili tehničnih priporočil UCTE in ETSO ter v koordinaciji z drugimi akterji v RS in Evropi. Načrt razvoja prenosnega omrežja je skupni projekt strokovnjakov ELES-a, njegov namen pa je prikaz dejanskega stanja EES v RS ter na podlagi razvojnih načrtov uporabnikov prenosnega omrežja izdelati predlog potrebnih investicij v prenosno omrežje, izdelava ocene dolgoročne stopnje rasti porabe električne energije v RS ter izdelava scenarijev za pokrivanje porabe z različnimi domačimi in tujimi proizvodnimi viri.
 
Skladno z določili 18. členaEnergetskega zakona[1] in 27. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije[2] je ELES kot sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO) dolžan vsaki dve leti pripraviti načrt razvoja prenosnega omrežja za naslednje 10-letno obdobje; načrt mora biti usklajen zResolucijo o nacionalnem energetskem programu(ReNEP), potrditi pa ga mora ministrstvo, pristojno za energijo. V dokumentu so predstavljeni trenutno stanje v EES RS in projekcije razvoja prenosnega omrežja do leta 2018. Skladno z določili 53. členaEnergetskega zakona[1] je v dokumentu predstavljen tudi pregled, ki vključuje manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti ter napoved porabe električne energije za prihodnjih pet let.
 
Pri prostorskem umeščanju novih daljnovodnih povezav je treba preučiti najugodnejše poteke tras, ki morajo poleg funkcionalno-tehnoloških vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju, biti pa morajo skladne tudi s prostorskimi možnostmi in omejitvami. Temelj za načrtovanje novih elektroenergetskih objektov oz. elementov prenosnega omrežja morajo biti tehnično-razvojno-ekonomske analize EES, ki nedvoumno kažejo na potrebne okrepitve prenosnega omrežja v RS, in sicer v luči zagotavljanja zanesljivega in varnega obratovanja EES.
 
Glede na predvideni porast porabe električne energije v RS in glede na vpliv tranzitov moči prek slovenskega visokonapetostnega prenosnega omrežja je temeljni cilj Načrta razvoja pokazati, katere dele prenosnega omrežja je treba zgraditi oz. katere dele je treba okrepiti, da bo uporabnikom zagotovljena zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo, da bo zagotovljena potrebna prenosna zmogljivost prenosnega omrežja in da bodo zagotovljene ustrezne napetostne razmere v EES RS. Učinki realiziranih projektov v prenosnem omrežju se bodo pokazali predvsem kot zanesljiva in kakovostna oskrba uporabnikov z električno energijo. Ker je umeščanje elektroenergetskih objektov v prostor zelo zahteven projekt, je treba veliko vlagati v predstavitve pomembnosti teh objektov za zagotavljanje standardov zanesljivosti in kakovosti oskrbe z električno energijo ter iskati čim ugodnejše rešitve za njihovo umestitev v prostor. Pri tem je nujno medsebojno usklajeno delovanje ministrstev, pristojnih za energetiko, okolje in prostor, lokalnih skupnosti in izvajalcev dejavnosti energetike, saj brez tvornega sodelovanja omenjenih akterjev ne bo mogoče realizirati nujnih projektov za slovenski elektroenergetski prostor; zato je ta dokument izjemno pomemben element pri določanju strategije razvoja EES RS
 
Največja poraba električne energije praviloma nastopi decembra ali januarja, odvisno od zunanjih temperatur, najmanjša poraba pa je praviloma julija ali avgusta, v času poletnih dopustov. Posebna izjema je bil april leta 2000, ko je bila zaradi relativno visokih zunanjih temperatur poraba električne energije najmanjša. Poraba električne energije na ravni prenosa je od leta 1997 do leta 2007 narasla za več kot 30 %; natančneje: za 33,2 %, kar pomeni letno rast za povprečno 3,3 %. Razlog za skok porabe električne energije leta 2002 je bilo odprtje nove elektrolize v tovarni aluminija TALUM konec leta 2001. Med letoma 2002 in 2007 je poleg nove elektrolize v TALUM-u obratovala tudi stara elektroliza B, ki pa so jo jeseni 2007 ukinili, kar se je odrazilo v nižji rasti porabe v omenjenem letu. Od leta 2002 je opaziti padanje rasti porabe električne energije na ravni prenosa. Slika 2.1 prikazuje prevzem električne energije iz prenosnega omrežja za distribucije in neposredne odjemalce ter izgube na prenosnem omrežju. Iz slike je razvidno, da je odjem neposrednih odjemalcev bolj ali manj konstanten, razen že omenjenega skoka leta 2002. Poraba distribucijskih podjetij ves čas narašča, v zadnjih desetih letih povprečno 3 % letno. V preteklem desetletnem obdobju so pri prenosu električne energije nastajale izgube, ki so odvisne od končne porabe in tranzitov prek VN omrežja ter so obsegale od 1,6 do 2,9 % celotne porabe.
 
Projekcija razvoja BDP Scenarija izhajata iz različnih predpostavk glede mednarodnega ekonomskega okolja, vendar pa oba predvidevata uspešno prilagajanje domače ekonomske politike nastalim razmeram. Višji scenarij je dokaj zahteven, saj naj bi se 4,4-odstotna povprečna letna realna rast bruto domačega proizvoda v obdobju 2007 – 2013 znižala na 3,5 % do leta 2020 in na 3 % do leta 2030. To bi bil rezultat pozitivnih ekonomskih učinkov širitve evropskega trga in pričakovanih velikih finančnih vlaganj v razvoj gospodarske in družbene infrastrukture, podjetništvo, teh nološki razvoj ter v človeški dejavnik. V veliki meri bi se ta vlaganja financirala iz sredstev strukturne pomoči Sloveniji. Po tem razvojnem scenariju bi Slovenija uresničila zastavljeno Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih do leta 2023.
Nižji razvojni scenarij vodi v slabše gospodarske rezultate. Zniževanje stopnje gospodarske rasti je hitrejše, saj scenarij ne predvideva dodatnih pozitivnih sprememb v mednarodnem eko noms kem okolju. Dinamika gospodarske rasti bi se znižala na 2 % v obdobju do leta 2020 in na le 1 % do leta 2030. Tudi v primeru uresničevanja tega scenarija bi Slovenija gospodarsko napredovala, vendar v nestabilnih razmerah in ob krepitvi protekcionizma v EU. Leta 2030 bi zato imeli okoli 35 % nižjo raven BDP kot po višjem scenariju.
 
Demografska projekcija Projekcija prebivalstva do leta 2013 je povzeta po Eurostatu. Projekcija predpostavlja počasno daljšanje pričakovane življenjske dobe, ki naj bi se do leta 2050 podaljšala do skoraj 80 let za moške in do nekaj več kot 85 let za ženske. Predpostavlja tudi vnovično oživitev koeficienta rodnosti, vendar le do ravni 1,5 otroka na žensko v rodni dobi, ki naj bi jo (raven) dosegli šele leta 2027, ter v povprečju višji selitveni prirast, kot smo ga poznali v preteklih desetih letih. Število prebivalcev Slovenije bi po tej projekciji najprej še naraščalo do leta 2014 (na 2 milijona 18 tisoč), potem pa bi se začelo počasi zmanjševati. Projekcija prebivalstva za obdobje 2014 – 2030 povzema enake predpostavke kot projekcija Eurostata, razen predpostavk o selitvenem prirastu, ki so prilagojene obema scenarijema gospodar s kega razvoja. Ne glede na projekcijo bo starostna sestava prebivalstva leta 2030 precej različna od sedanje; otrok in delovno aktivnega prebivalstva bo manj, povečalo pa se bo število prebivalcev, starih 65 let in več.
 
 

V najnovejšem katalogu tvoje najljubše trgovine Eles si oglej aktualno ponudbo akcijskih izdelkov z znižanimi cenami, ki ti omogočajo velike prihranke! Na prvi strani letaka hitro preveri izpostavljene izdelke trgovca, ki so trenutno najbolj zaželeni med potrošniki, nato pa v nadaljevanju kataloga Eles poglej akcijske izdelke, ki so bodisi sezonske narave bodisi najbolj ugodni ali najnovejši. Bodi na tekočem s tedenskimi ali dlje trajajočimi akcijskimi ponudbami, razprodajami ter morebitnimi posebnimi akcijami, ki jih trgovec predstavlja v novem letaku. Zagotovi si vse potrebne informacije in s pomočjo vseh katalogov nakupuj preudarno!


Najprej v novem katalogu ELES katalog - Razvoj elektroenergetskega sistema poišči želeni izdelek, nato pa natančno preveri njegov točen naziv in vse navedene lastnosti, da se prepričaš, da je res pravi zate. V letaku so navedene cene in tudi vsi ostali podatki, ki jih potrebuješ, da se lahko odločiš o nakupu – med drugim slike akcijskih izdelkov, da si še lažje predstavljaš, kako želeni izdelek izgleda v živo. Pri listanju letaka preveri posebne pogoje akcijske ponudbe, ki jih navaja trgovec, ne spreglej tudi morebitnih akcijskih kuponov, ki ti omogočajo še dodatne prihranke, ter dodatnih ugodnosti, ki jih je zate pripravil tvoj naj ponudnik. Obvezno preveri tudi čas trajanja akcijske ponudbe in znižanih cen iz kataloga, da ne zamudiš številnih ugodnosti. S pomočjo najnovejšega kataloga hitro pobrskaj med najbolj vročimi izdelki ta hip in med prvimi izkoristi ugodno ponudbo ter znižane cene.


Redno spremljanje kataloga trgovskega centra, kjer najraje kupuješ, ti omogoča, da si vedno na tekočem z akcijskimi cenami in aktualno ponudbo ter tako v pravem trenutku najdeš izdelke, ki jih želiš kupiti. V digitalnem letaku dobiš vse iste informacije kot v tiskanem katalogu Eles, vendar je vse skupaj zate še toliko bolj preprosto, saj moraš le prižgati računalnik ali pametni telefon in na njem preprosto prelistati ponudbo. Na ta način se ti ni treba več soočati s prepolnim poštnim nabiralnikom in goro papirja.


V novem katalogu tvojega naj trgovca Eles lahko enostavno listaš med ugodno ponudbo, ki je aktualna v tem trenutku, s pomočjo iskalnika po vsebini letaka pa lahko hitro poiščeš želene ponudbe brez listanja po katalogu. Aplikacija za listanje ti ponuja tudi možnost tiskanja kataloga, če želiš imeti akcijsko ponudbo in znižane cene črno na belem, preden se odpraviš v fizično trgovino. Izkoristiš lahko tudi možnost zoomiranja vsebine kataloga, da ti ne uide nobena podrobnost iz aktualne ponudbe. Morda pa želiš akcijske izdelke tvojega najljubšega trgovca spremljati na pametnem telefonu. Vse kataloge si lahko ogledaš tudi preko mobilnih naprav in tako poskrbiš, da si v vsakem trenutku na tekočem z razprodajami in ugodnimi ponudbami – na poti v šolo, službo, na počitnicah in celo neposredno med nakupovanjem v trgovini.


Na spletni strani katalogi.ceneje.si so objavljeni vsi katalogi vseh vidnejših slovenskih ponudnikov, v katerih lahko spremljaš njihove aktualne ponudbe, znižane cene in izdelke v akciji. Ugodne ponudbe osvežujemo trikrat tedensko ter ti tako na enem mestu ponujamo vse informacije za pametno in preudarno nakupovanje.

Ostali zanimivi katalogi iz kategorije Dom in vrt

Bauhuas katalog

Da bo zares dobro.

od 29.04.2021 do 02.06.2021

M Tehnika katalog

Poletje pridi, mi...

od 22.04.2021 do 30.06.2021

Merkur katalog

Vse urejeno za cv...

od 15.04.2021 do 17.05.2021

Merkur katalog

Vse urejeno za do...

od 06.05.2021 do 31.05.2021

Spar katalog

Aktualna ponudba

od 05.05.2021 do 18.05.2021

Želiš prejemati kataloge priljubljenih trgovcev takoj, ko izidejo?
Listaj jih kadarkoli, na mobilnem telefonu ali računalniku.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.