Kema Puconci katalog - Gradbeni materiali

Preverite datum veljavnosti

Vsako naše delo daje neizbrisen pečat življenju uporabnikov. Oplemenitimo gradnjo. Skupaj.
 
PODLIVANJE/ SIDRANJE ŽERJAVNE PROGE
Za podlivanje naležnihplošč strojev, žerjavnih prog, zalivanje sider ter zapolnitev prostihmest na stikihposameznih konstrukcijskihelementov, lahko uporabimo posebne gotovo pripravljene ekspanzijske cementne mase. Mase se lahko pripravijo v različnihgranulacijah, v odvisnosti od dimenzijpodlivnega dela. Običajno velja, da naj premer max. zrna ne presega 1 dimenzije podlivnega prereza. Ekspanzijsko cementno podlivno maso uporabljamo povsod, kjer je zaželena plinotvorna ekspanzija malte, omejeno krčenje ter doseganje visokihzačetnihin končnihsprijemnih trdnosti med betonsko podlago in drugimi jeklenimi elementi.
 
IZVEDBA SPOJA HORIZONTALNE IN VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE
Detajlizvedbe vertikalne in horizontalne hidroizolacije medtemelji in kletnimi zidovi z zagotavljanjem 100% vodotesnosti je bistvenega pomena za trajnostno zaščito konstrukcije. V večini primerov se temu ne daje zadostne pozornosti, vse dokler ne nastanejo težave. Te so lahko: navlaževanje zidu – kapilarni dvig, vdor podtalnice ter poškodbe talnihin stenskihoblog. V danem primeru govorimo o alternativni polimercementni hidroizolaciji napram klasični bitumenski izolaciji, saj so njene bistvene prednosti 100% vodotesnost, povečana odpornost na agresivne snovi (soli, sulfati, kloridi, CO2), odpornost na negativni ter pozitivni tlakvode, UV in zmrzlinska odpornost, premoščanje razpok pri uporabi fleksibilnih polimercementnih mas itd. Tovrstna hidroizolacija se lahko nanaša na beton z zgoščeno strukturo najmanjše kvalitete C16/20, na plinobeton, mavčno-kartonske plošče, zidiz opeke ter betonskihzidakov, zidzidan s cementno ali apneno-cementno malto z najmanj 10 mm debelo prevleko ter zaglajenim cementnim ali apneno-cementnim ometom.
 
DETAJL TESNJENJA BETONSKIH KONSTRUKCIJ
V primeru izvedb armiranobetonskih vodotesnih konstrukcij je zelo pomembna izdelava stikov in prebojev skozi konstrukcijo. V praksi se srečujemo z raznimi nepredvidljivimi dogodki medizvedbo, zato smo že medsamo gradnjo pogosto prisiljeni sanirati našo konstrukcijo. Prav zaradi tega so tovrstni sanacijski posegi zelo podobni tistim, ki jih izvajamo pri obnovah. Večino predstavljenihpostopkov je tako možno uporabiti pri novogradnjah kot tudi pri sanacijah.
 
SANACIJA STAREGA POŠKODOVANEGA BETONA
Armatura v betonu ne korodira, dokler je prekrita z zadostno debelino vi sokoalkalnega sloja betona. To je še posebejpri starejših objektih doseženo največkrat le teoretično. V praksi imajo armirano betonske konstrukcije po izvedbi pogosto lasaste razpoke, nemalokrat pa so zaščitni sloji vsajlokalno pretanki. Vse to, skupajv kombinaciji z mehanskimi obremenitvami, vlago, zmrzovanjem in solmi, ogljikovim dioksidom iz zraka ter drugimi zunanjimi vplivi, privede do karbonizacije betona, korozije armature ter kasneje tudi do ogrožanja stabilnosti konstrukcije. Tovrstne poškodbe lahko enostavno in kvalitetno saniramo z gotovo pri pravljenimi polimercementnimi reparaturnimi maltami, ki jihopisujemo v naslednjih korakih.
 
SANACIJA NOVEGA POŠKODOVANEGA BETONA
Pri izvedbi betonskih konstrukcij pride pogosto do lokalnih poškodb zaradi segregacije pri sami vgradnji, napak zaradi opaže vanja/razopaževanja ter drugihnepredvidljivihvplivov. V takih primerihje potrebno te površine prednadaljnjo obdelavo sanirati. Uporaba klasično pripravljenih malt na gradbišču se je zaradi težje kontrole in zagotavljanja kontinuirane enake sestave, predvsem pa zaradi nekontroliranega krčenja in omejitve razpok, v praksi poka zala kot neprimerna. V ta namen je zato priporočljivo uporabiti go tove industrijsko pripravljene malte.
 
NOVOGRADNJA VODOHRANA
Betonski vodohran zaradi svoje lokacije in obremenitve predsta vlja specifiko, zato mu je že pri projektiranju potrebno posvetiti posebno pozornost. Sam statični izračun konstrukcije ne pome ni, da bo vodohran zagotavljal 100% vodotesnost, zato so po membni detajli, kateri pa so tako pri projektiranju kot pri izvedbi včasih nekoliko zanemarjeni. Praviloma se konstrukcije beton skih vodohranov izvajajo po principu "bele kadi", kar pomeni, da sestava strjenega betona že sama po sebi preprečuje povečano pronicanje vlage v beton. Seveda pa le laboratorijska sestava be tona ni dovolj, sajse pri vgradnji lahko pojavi vrsta nepravilnosti. Poleg tega je v konstrukciji potrebno predvideti vodotesne de lovne stike z vgradnjo posebnih tesnilnih trakov in elementov.
 
SANACIJA VODOHRANA
Pri inženirskih konstrukcijah, grajenih iz vodotesnega betona po sistemu "bele kadi", se v praksi pogosto pojavljajo težave kot je razpokanost in s tem netesnost konstrukcije zaradi krčenja beto na (npr. dolge stenske površine), delovni stiki zaradi segregacije betona (npr. stik talna plošča-stena), cevni preboji brez ustreznih prirobnic, pomanjkljivo zatesnjene luknje od opaževanja ter tudi pomanjkljivo ali nekvalitetno izvedeni delovni stiki. Zaradi zgorajomenjenega, zaradi potrebe po dodatnem tesnjenju ter zaradi dodatne zaščite in povečanja trajnosti konstrukcije, se v ta namen v praksi pogosto koristijo vodotesne cementne mase in premazi. Zaradi svoje odlične kompatibilnosti z betonom, po limercementne vodotesne mase zagotavljajo sekundarno zaščito vodotesnih betonov. Poleg vodotesnosti zagotavljajo povečano odpornost betona na agresivne medije iz okolice (sulfati, kloridi, CO 2 ,…), s tem pa podaljšujejo življenjsko dobo konstrukcije. V pra ksi primerne konstrukcije za aplikacijo so tudi rezervoarji, lovilne sklede, oporni zidovi, temeljne in podzemne betonske konstrukci je ter drugi inženirski objekti. Razlikujemo med togimi in elastičnimi vodotesnimi polimerce mentnimi masami. Toge vodotesne mase za razliko od elastičnih nimajo sposobnosti premoščanja razpok. Zato so primernejše za vgradnjo na stabilnih monolitnih konstrukcijah, ki niso podvržene dinamičnim vplivom in katere že zaradi same enostavne zasnove konstrukcije in s tem možne kvalitetnejše izvedbe zagotavljajo vodotesnost. Kot že omenjeno, so nepogrešljive pri vdorih vode v objekte, katerih mesta je potrebno sanirati z notranje strani s kompatibilnimi hitroveznimi maltami. Cementne vodotesne mase vgrajujemo v slojih po ca. 1 mm, pri čemer sta potrebna min. 2 na nosa. Končna debelina nanosov najne presega 5 mm. Pomembna kvaliteta togih vodotesnih mas v primerjavi z elastičnimi je bistve no večji oprijem na mineralno podlago in večja paroprepustnost. To sta tudi pomembnejša parametra pri odločitvi glede izbora te snjenja med elastičnimi in togimi vodotesnimi masami. Vgradnjo togih polimercementnih mas lahko izvajamo tudi v kombinaciji z elastičnimi vodotesnimi masami, pri čemer se najprejvgradi vedno toga in šele nato elastična vodotesna masa.
 
SANACIJA ČISTILNE NAPRAVE
Čistilna naprava je infrastruktura za čiščenje odplak, katere očišče ne vračamo nazaj v okolje. S fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi postopki vodo očistimo do te mere, da preprečimo škodljivost za okolje. Cilj takšnega postopka je varovanje predškodljivimi snov mi, ki se nahajajo v odpadni vodi. Prav zaradi prisotnosti vseh mogočihrazličnihsnovi, so tudi materiali pri uporabi pravilnega tesnjenja toliko bolj pomembni, saj morajo izkazovati odpornost na različne agresivne vplive. Pri tem seveda ne smemo zanema riti same izvedbe in osredotočenosti na posamezne detajle, zato moramo čistilni napravi že pri projektiranju in izvedbi posvetiti posebno pozornost. Le statični izračun konstrukcije ne pomeni, da bo čistilna naprava zagotavljala 100% vodotesnost. Detajli iz vedbe, ki so marsikdaj zapostavljeni, so poleg izbora materialov ključni za brezskrbno in dolgoročno obratovanje čistilne naprave.
 
SANACIJA KAPILARNE VLAGE V PRITLIČJU
Vzrokza navlaževanje pritličja nepodkletenihobjektov je posledica kapilar nega navlaževanja zaradi neizvedene hidroizolacije, njenega poškodovanja ali pomanjkljive izvedbe. Posledice takšnega vpliva so hitro opazne preko temnih lis, luščenja izravnav in barv, navlaževanja tlakov, ipd. Le z zapornimi premazi ali oblogami takšne poškodbe lahko prikrijemo le začasno. Kopiče nje vlage se bo le še stopnjevalo. Zato v nadaljevanju prikazujemo enega odmožnihpristopov za sanacijo navedene težave.
 
TESNJENJE KLETNEGA PROSTORA (SANACIJA)
Pri vdoru vode v kletni prostor je potrebno najprej poiskati vzroke tega po java. Najpogostejši vzroki so: poškodovana horizontalna in vertikalna izo lacija, nepravilna vgradnja, razpoke, nepravilno odvodnjavanje, nepravilna konstrukcijska zasnova, uporaba votle betonske opeke pri visoki podtalnici, nepravilni detajli tesnjenja itd. V primeru, da zunanje obodne zidove lahko odkopljemo je to najboljša rešitev, da popravimo ali zamenjamo hidroizola cijo, v kolikor pa objekta z zunanje strani ni moč odkopati, pa izvedemo ce loviti sistem tesnjenja na notranji strani, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.
 
PRIMER TESNJENJA NOVEGA KLETNEGA PROSTORA
Deli objekta, ki so pogosto ali stalno izpostavljeni vplivom vode ali vlage, ne glede na njen izvor, so v gradbeništvu predmet posebne obravnave v okvi ru t.i. hidrozaščite. Ta pojem je relativno širok in predstavlja vrsto tehničnih ukrepov, s katerimi lahko težavo ustrezno odpravimo in objekt primerno zaščitimo. Enega izmed možnih ukrepov predstavlja hidroizolacija, ki je ti pična predvsem za obravnavo pri objektihvkopanihv zemljo. S pomočjo nje lahko že v času gradnje objekta zaščitimo tako konstrukcijo kot tudi no tranje prostore pred vdorom vode in vlage. Vse to seveda ob pravilni izved bi zagotovimo tudi z ustreznim naborom materialov, ki nam pomagajo, da se izognemo morebitni kasnejši sanaciji.
 
SANACIJA KAPILARNE VLAGE PODKLETENEGA PROSTORA – Objekt dostopen z zunanje strani
Vlažni zidovi zmanjšujejo kvaliteto bivanja in v veliki meri ogrožajo zdrav je. Ves proces v zvezi s povečano vlago pa prizadene zgradbo tudi vizual no. Posledice prekomerne navlažitve posameznih gradbenih konstruk cijse izražajo v povečanju toplotne prevodnosti, v razvoju in nastanku plesni, koroziji in predvsem mehanskihpoškodbah. Vzrokov za nastanek vlage je lahko več in so medsebojno povezani. Če se vzroki izvora vlage ne ugotovijo in ne odpravijo, ni možno izvesti trajne sanacije poškodb oziroma najti rešitev, ki bi preprečile njihov vnovični nastanek. Pri načr tovanju prenove je najbolje, da zgradbo pregleda strokovnjak, ki bo na osnovi izmerjene stopnje vlage, vzrokov navlaževanja, konstrukcijske zasnove in namembnosti prostorov, predpisal najprimernejši postopek sanacije. V spodnjem primeru podrobneje opisujemo odpravo težave kapilarne vlage v podkletenem prostoru, ko je objekt dostopen z zuna nje strani, tako da lahko sanacijo za temeljitejšo prenovo poleg posega v notranjosti izvedemo tudi z dodatno zaščito na zunanji strani objekta.
 
SANACIJA KAPILARNE VLAGE PODKLETENEGA PROSTORA – Objekt nedostopen z zunanje strani
Vlaga predstavlja v problematiki ohranitve starejšihobjektov eno odnajvečjihtežav. Neposredno ali posredno vpliva namreč na degradacijo vseh vrst materialov in konstrukcij. Eden najpo gostejših in najtežjih problemov je, kako sanirati vlažne zidove z vidnimi solmi na površini, sajte soli ob kristalizaciji odluščijo barvne premaze in uničujejo podlago bodisi omet ali opeko, ka men ali kak drug gradbeni material. Poleg tega je tudi resen pro blem za konstrukcijo sajuničuje temelje, zidove, tlake in notranjo opremo ter znižuje vrednost zgradbe. Zaradi kapilarnega dviga vlage se temperatura zidov bistveno zmanjša, zato predvsem v zimskem času porabimo za gretje vlažnih prostorov tudi 30% več toplotne energije kot za gretje suhih prostorov. V kolikor je objekt grajen na območju s povečano možnostjo po java poškodb kapilarne vlage, lahko že v osnovi kot preventivo namesto klasičnih ometov uporabimo sanirne oz. sušilne omete na vsehstenah. V kolikor govorimo o problematiki kapilarne vla ge na že obstoječem objektu, ki je povrhu vsega še nedostopen z zunanje strani in so stene vlažne zaradi neizvedene ali poško dovane zunanje hidroizolacije, pa v nadaljevanju ponujamo na slednjo rešitev.
 

Ostali katalogi od Kema Puconci

Kema Puconci katalog

Ploščice in keram...

Preverite datum veljavnosti

V najnovejšem katalogu tvoje najljubše trgovine Kema Puconci si oglej aktualno ponudbo akcijskih izdelkov z znižanimi cenami, ki ti omogočajo velike prihranke! Na prvi strani letaka hitro preveri izpostavljene izdelke trgovca, ki so trenutno najbolj zaželeni med potrošniki, nato pa v nadaljevanju kataloga Kema Puconci poglej akcijske izdelke, ki so bodisi sezonske narave bodisi najbolj ugodni ali najnovejši. Bodi na tekočem s tedenskimi ali dlje trajajočimi akcijskimi ponudbami, razprodajami ter morebitnimi posebnimi akcijami, ki jih trgovec predstavlja v novem letaku. Zagotovi si vse potrebne informacije in s pomočjo vseh katalogov nakupuj preudarno!


Najprej v novem katalogu Kema Puconci katalog - Gradbeni materiali poišči želeni izdelek, nato pa natančno preveri njegov točen naziv in vse navedene lastnosti, da se prepričaš, da je res pravi zate. V letaku so navedene cene in tudi vsi ostali podatki, ki jih potrebuješ, da se lahko odločiš o nakupu – med drugim slike akcijskih izdelkov, da si še lažje predstavljaš, kako želeni izdelek izgleda v živo. Pri listanju letaka preveri posebne pogoje akcijske ponudbe, ki jih navaja trgovec, ne spreglej tudi morebitnih akcijskih kuponov, ki ti omogočajo še dodatne prihranke, ter dodatnih ugodnosti, ki jih je zate pripravil tvoj naj ponudnik. Obvezno preveri tudi čas trajanja akcijske ponudbe in znižanih cen iz kataloga, da ne zamudiš številnih ugodnosti. S pomočjo najnovejšega kataloga hitro pobrskaj med najbolj vročimi izdelki ta hip in med prvimi izkoristi ugodno ponudbo ter znižane cene.


Redno spremljanje kataloga trgovskega centra, kjer najraje kupuješ, ti omogoča, da si vedno na tekočem z akcijskimi cenami in aktualno ponudbo ter tako v pravem trenutku najdeš izdelke, ki jih želiš kupiti. V digitalnem letaku dobiš vse iste informacije kot v tiskanem katalogu Kema Puconci, vendar je vse skupaj zate še toliko bolj preprosto, saj moraš le prižgati računalnik ali pametni telefon in na njem preprosto prelistati ponudbo. Na ta način se ti ni treba več soočati s prepolnim poštnim nabiralnikom in goro papirja.


V novem katalogu tvojega naj trgovca Kema Puconci lahko enostavno listaš med ugodno ponudbo, ki je aktualna v tem trenutku, s pomočjo iskalnika po vsebini letaka pa lahko hitro poiščeš želene ponudbe brez listanja po katalogu. Aplikacija za listanje ti ponuja tudi možnost tiskanja kataloga, če želiš imeti akcijsko ponudbo in znižane cene črno na belem, preden se odpraviš v fizično trgovino. Izkoristiš lahko tudi možnost zoomiranja vsebine kataloga, da ti ne uide nobena podrobnost iz aktualne ponudbe. Morda pa želiš akcijske izdelke tvojega najljubšega trgovca spremljati na pametnem telefonu. Vse kataloge si lahko ogledaš tudi preko mobilnih naprav in tako poskrbiš, da si v vsakem trenutku na tekočem z razprodajami in ugodnimi ponudbami – na poti v šolo, službo, na počitnicah in celo neposredno med nakupovanjem v trgovini.


Na spletni strani katalogi.ceneje.si so objavljeni vsi katalogi vseh vidnejših slovenskih ponudnikov, v katerih lahko spremljaš njihove aktualne ponudbe, znižane cene in izdelke v akciji. Ugodne ponudbe osvežujemo trikrat tedensko ter ti tako na enem mestu ponujamo vse informacije za pametno in preudarno nakupovanje.

Ostali zanimivi katalogi iz kategorije Gradbeništvo

Bauhaus katalog

Da bo zares dobro.

od 04.06.2020 do 17.06.2020

Merkur katalog

Vse urejeno

od 04.06.2020 do 29.06.2020

M Tehnika katalog

Junijska razvajan...

od 04.06.2020 do 23.06.2020

Merkur katalog

Vrtni stroji

od 25.05.2020 do 15.06.2020

Bauhuas katalog

Vrtno pohištvo 2020

Preverite datum veljavnosti

Želiš prejemati kataloge priljubljenih trgovcev takoj, ko izidejo?
Listaj jih kadarkoli, na mobilnem telefonu ali računalniku.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.