LEA Pomurje katalog - Obnovljiva energija

Preverite datum veljavnosti

UVOD 
Pomurje je regija na SV Slovenije z osrednjim vodotokom reko Muro in meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Relativno omejeno ozemlje je veliko 1.337 km2, kar je 6,6% od celotnega ozemlja Slovenije in ima skoraj 121.000 prebivalcev, ki predstavljajo okrog 6,3% vsega prebivalstva Slovenije. V regiji so pomembne gospodarske dejavnosti: industrija, kmetijstvo in gozdarstvo, gradbeni-štvo, trgovina, proizvodna in storitvena obrt in še mnoge druge. Relativno čisto in dobro ohranjeno okolje je osnova k naravi prijaznemu razvoju. Dostop do energije je temeljnega pomena v vsakodnevnem življenju vsakega izmed nas. Višje cene, grožnje varnosti, oskrbe z energijo in spremembe podnebja vplivajo na nas. Trajnostna, konkurenčna in varna energije je eden od temeljev našega vsakdanjega življenja. Vsi neposredno občutimo delovanja globalnega trga z energijo. Raba obnovljivih virov energije v Pomurju se po-časi, a vztrajno uveljavlja. Po trenutnem stanju, se v regiji za ogrevanje in tehnološko toploto uporablja do 44% obnovljivih virov energije, tj. lesa, geotermalne energije, sončne energije in pridobljene energije iz toplotnih črpalk. V brošuri, ki je pred vami, bi vam radi predstavili aktualno stanje na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, ki je dan za dnem večjega pomena. Zajeli smo osnove alternativne vire energije, ki so na razpolago in se izkoriščajo ter pristope in napotke za učinkovito rabo energije. Kot popestritev in prikaz primerov za lažjo ilustracijo, smo pri posameznih sklopih dodali zanimivosti, ki pričajo o realnem stanju na razumljiv način.
 
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
BIOMASA 
Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. Med biomaso prištevamo les, trave, slamo, energetske rastline (koruza), rastlinska olja in podobne materiale. Biomasa je eden najbolj dragocenih obnovljivih virov energije na zemlji. V veliki meri je uveljavljena uporaba lesne biomase, ki predstavlja naravni les iz gozda (hlodi, vejevje, grmovje ipd.) ali iz industrije kot odpadki proizvodnje (odpadni kosi, žagovina, lubje in odpadni proizvodi iz lesa, kot so leseni zaboji, palete ipd.). V Pomurju je delež izkoriščenja biomase zelo visok, najbolj znana ter tudi najpogosteje uporabljena je lesna biomasa, v skupino katere uvrščamo: • manj kvaliteten les iz gozdov, • les iz površin v zaraščanju, • les s kmetijskih in urbanih površin, • lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa, • odslužen (ne onesnažen) les. Gozd štejemo za obnovljiv naravni sistem, ki v svoj direktni proizvod – les, veže sončno energijo. Les je pomemben kot energetska vrednost. Z lesno biomaso v prvi vrsti pridobivamo toploto, ki jo lahko nato uporabimo za ogrevanje ali pa tudi za proizvodnjo električne energije.
Biomasa iz gozda Dejstva, da je les kot energent vedno na razpolago, da njegova uporaba izboljšuje vzdrževanje gozdov in pri pravilnem kurjenju ne onesnažuje zraka (rastline CO 2 , ki se pri zgorevanju lesa sprošča, s fotosintezo ponovno absorbirajo), govorijo v prid uporabi lesne biomase za ogrevanje. Predelava Les kot kurivo se ponavadi predela in uporablja v treh različnih oblikah in dimenzijah. To so polena, sekanci ali peleti. Merske enote, ki se uporabljajo pri lesni biomasi, so kubični meter »m 3 «, prostorninski meter »prm« ali nasuti meter »nm3 «. Pred izdelavo polen, sekancev ali peletov les zberemo na kupe in ga pustimo, da se primerno osuši. Najboljše je, če sušenje traja leto dni ali več. Skladiščenje Lesno biomaso, kot kurivo skladiščimo v posebnih, za ta namen zgrajenih skladiščih, kjer je zagotovljena zadostna zračnost, da se les lahko primerno osuši. Samo skladiščenje lesa je ključnega pomena za ohranjanje njegove kakovosti. Pravilno sušenje in skladiščenje lesa bistveno vpliva na vsebnost vode, ta pa vpliva na kurilno vrednost lesa.
 
SONčNA ENERGIJA 
Sonce je neizčrpen vir obnovljive energije. Je ekološko čista oblika energije, ker ne onesna-žuje okolja in jo imamo v neomejenih količinah. Sončna energija nam primarno daje svetlobo in toploto, lahko pa jo uporabimo za ogrevanje sanitarne vode, ogrevanje prostorov ali jo spremenimo v električno energijo. Energija, ki jo sonce seva na zemljo, je 15.000 krat večja od energije, ki jo porabi človek. Na Zemljo pada pri kroženju okoli Sonca energijski tok z gostoto približno 1400 W/m 2 , merjeno na ploskev, pravokotno na sončne žarke. To vrednost imenujejo »solarna konstanta«. Od te energije se približno 19 % absorbira v ozračju, oblaki pa v povprečju odbijejo nadaljnjih 35 % vpadlega energijskega toka. Jakost sončnega sevanja znaša v jasnih dneh 1.000 W/m2 . Sončno obsevanje sestoji iz direktnega sončnega sevanja ter razpršenega sončnega sevanja.
 
GEOTERMALNA ENERGIJA 
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje zaradi počasnega razpadanja radioaktivnih elementov v zemeljski površini. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oz. s hlajenjem vročih kamenin. Osnovne informacije, ki so potrebne za oceno izkoristljivosti energije iz Zemljine notranjosti, nam dajo geološke raziskave. Te morajo odgovoriti na vprašanja, povezana s pogoji nastopanja geotermalnih virov (obstoj, prostorsko razširjanje, temperatura) ter pogoji zajema in izkoriščanja termalnih virov in s tem povezanimi tehnološkimi zahtevami (izkoristljivost, kapaciteta, ekolo-ški vidik izkoriščanja, vzdrževanje...).
 
VODNA ENERGIJA 
Voda je že nekoč veljala za najpomembnejši vir človeka. Ko pa je človek njeno moč začel upora biti je z njo odkril pomemben vir tako energije, kot obnovljive energije. V Sloveniji proizvedejo hidroelektrarne približno eno tretjino vse letno proizvedene električne energije, na svetovni ravni predstavlja vodna energija 21,6 % vse proizvedene električne energije. Pri vodnih elektrarnah gre za neposredno pre tvorbo potencialne energije vode v električno. Za vodne elektrarne najpogosteje uporabimo ime hidroelektrarne. Srce hidroelektrarne je turbina z generatorjem, kjer se generira elek trična energija. Količina pridobljene energije je kot prvotno odvisna od količine vode, višinske razlike vodnega padca ter moči elektrarne.
 
BIOpLIN 
Bioplin je plin, ki nastane z vretjem ali gnitjem organskih snovi oz. odpadkov brez prisotnosti kisika (anaerobno) oziroma zraka, v enostavnej-še sestavine pod vplivom fermentov, kvasov. Bioplin lahko pridobimo iz skoraj vseh organskih materialov, ki vsebujejo zadosten delež ogljika: fekalij domačih živali, poljedeljskih odpadkov, gospodinjskih odpadkov, odpadkov živilske industrije, klavniških materialov ter ostankov košnje in obrezovanja rastlin. Bioplin vsebuje največ metana (50 – 70 %), ogljikovega dioksida (30 – 40 %), žveplovodik, amoniak in dušik. Pridobivanje bioplina predstavlja eno izmed možnosti za učinkovito obdelavo organskih odpadkov. Spekter (so)substratov, možnosti pridobivanja in energetske izrabe bioplina se hitro širi in s tem so tudi investitorji v bioplinarne postavljeni pred nove izzive in tveganja in so soočeni z administracijo najrazličnejših okoljsko – sanitarno – veterinarsko – elektrotehničnih predpisov in dovoljenj. Za ravnanje z različnimi vrstami odpadkov veljajo različni režimi, ki jih je v dobro ljudem in okolju potrebno strogo upoštevati, kar zahteva tudi poostren nadzor nad ravnanjem z njimi ter ob njihovi vse bolj raznovrstni rabi tudi okrepitev zmogljivosti nadzora. V nasprotnem primeru nas bo slej ko prej doletela kakšna afera, ki pa seveda lahko sproži verižno reakcijo nasprotovanja prebivalcev prostorski umestitvi in izgradnji bioplinske naprave širom po naši deželi
 
ENERGIJA VETRA 
Veter oziroma vetrno energijo človeštvo uporablja približno 3000 let. Veter je obnovljiv vir energije, ki se lahko uporablja za pogone ali posredno za proizvodnjo električne energije. Mlini, črpanje vode ali »pogon« jadrnic se je že uporabljalo vrsto let, medtem ko pa proizvodnja električne energije je produkt 20 stoletja. Vetrna elektrarna pretvarja energijo vetra s pomočjo generatorja v električno energijo. Teoretično bi naj bil potencial pretvorbe vetrne energije v električno nekje do 60 %, medtem ko pa je to v praksi le od 20 do 30 %. Vetrne elektrarne lahko razlikujemo oz. kategoriziramo v več vrst, ki so lahko po: tipu delovanja (vzgon, upor), moči, hitrost teka, število lopatic. Sama moč vetrne elektrarne nam že v bistvu pove tudi velikost, oz. višino same naprave. Moč elektrarn je lahko od nekaj kW pa vse do nekaj MW. Čim večja je moč elektrarne, tem več električne energije lahko proizvede. Proizvedena energija pri vetrnih elektrarnah, je kot prvotno odvisna od hitrosti vetra ter nazivne moči elektrarne. Večina vetrnih elektrarn potrebuje za delovanje od 5 m/s do 25 m/s hitrost vetra. Maksimalno moč vetrna elektrarna doseže pri približno 60 % dovoljene hitrosti vetra. Za optimalno proizvajanje električne energije mora vetrna elektrarna delovati med 50 % do 100 %, dovoljene hitrosti. vetra. Pri previsokih oz. pri prenizkih hitrostih vetra se vetrna elektrarna zaustavi in takrat ne proizvaja električne energije
 
BIODIZEL 
Biodizel je motorno gorivo, ki ga pridobivajo s kemičnim postopkom iz oljne repe, soje in drugih oljčnic ter žitaric. Lahko se pridobiva tudi z reciklažo odpadnih jedilnih olj in iz živalskih ma-ščob. Razen tega, da je energetsko skoraj enak kot navaden dizel, ima boljšo mazalno lastnost, kar pripomore k daljši življenjski dobi motorja. Najpogostejša vrsta biodizla je alkilni ester pridobljen z estrificiranjem rastlinskih maščobnih olj ali živalskih maščob. Kakovostni biodizel v motorju zgoreva čisto ter povzroča približno 60 % manj emisij ogljikovega dioksida kot obi-čajno dizelsko gorivo. Ker ga pridobivamo iz sprotnega prirasta rastlin in živali je biodizel obnovljivi vir energije. Njegove najvažnejše lastnosti pa so vezane na zmanjšanje onesnaženosti v okolju. Pri uporabi biodizla se poleg zmanjšanja ogljikovega dioksida tudi zmanjšajo izpusti dimnih delcev - saj. Dimni delci nastali pri zgorevanju »navadnega« dizla zelo negativno vplivajo na človeški organizem, zato je še bolj pomembno, da ti iz biodizla niso zdravju toliko škodljivi. Biodizelska goriva ne vsebujejo žvepla in težkih kovin, kar dodatno pozitivno vpliva zgorevanju tega. Količina ogljikovega dioksida je enaka količini, ki jo je rastlina absorbirala med rastjo. Tudi transport biodizla ni nevaren za okolico, ker se v zemlji razgradi v osemindvajsetih dneh, v vodi pa v nekaj dneh.
 

V najnovejšem katalogu tvoje najljubše trgovine LEA Pomurje si oglej aktualno ponudbo akcijskih izdelkov z znižanimi cenami, ki ti omogočajo velike prihranke! Na prvi strani letaka hitro preveri izpostavljene izdelke trgovca, ki so trenutno najbolj zaželeni med potrošniki, nato pa v nadaljevanju kataloga LEA Pomurje poglej akcijske izdelke, ki so bodisi sezonske narave bodisi najbolj ugodni ali najnovejši. Bodi na tekočem s tedenskimi ali dlje trajajočimi akcijskimi ponudbami, razprodajami ter morebitnimi posebnimi akcijami, ki jih trgovec predstavlja v novem letaku. Zagotovi si vse potrebne informacije in s pomočjo vseh katalogov nakupuj preudarno!


Najprej v novem katalogu LEA Pomurje katalog - Obnovljiva energija poišči želeni izdelek, nato pa natančno preveri njegov točen naziv in vse navedene lastnosti, da se prepričaš, da je res pravi zate. V letaku so navedene cene in tudi vsi ostali podatki, ki jih potrebuješ, da se lahko odločiš o nakupu – med drugim slike akcijskih izdelkov, da si še lažje predstavljaš, kako želeni izdelek izgleda v živo. Pri listanju letaka preveri posebne pogoje akcijske ponudbe, ki jih navaja trgovec, ne spreglej tudi morebitnih akcijskih kuponov, ki ti omogočajo še dodatne prihranke, ter dodatnih ugodnosti, ki jih je zate pripravil tvoj naj ponudnik. Obvezno preveri tudi čas trajanja akcijske ponudbe in znižanih cen iz kataloga, da ne zamudiš številnih ugodnosti. S pomočjo najnovejšega kataloga hitro pobrskaj med najbolj vročimi izdelki ta hip in med prvimi izkoristi ugodno ponudbo ter znižane cene.


Redno spremljanje kataloga trgovskega centra, kjer najraje kupuješ, ti omogoča, da si vedno na tekočem z akcijskimi cenami in aktualno ponudbo ter tako v pravem trenutku najdeš izdelke, ki jih želiš kupiti. V digitalnem letaku dobiš vse iste informacije kot v tiskanem katalogu LEA Pomurje, vendar je vse skupaj zate še toliko bolj preprosto, saj moraš le prižgati računalnik ali pametni telefon in na njem preprosto prelistati ponudbo. Na ta način se ti ni treba več soočati s prepolnim poštnim nabiralnikom in goro papirja.


V novem katalogu tvojega naj trgovca LEA Pomurje lahko enostavno listaš med ugodno ponudbo, ki je aktualna v tem trenutku, s pomočjo iskalnika po vsebini letaka pa lahko hitro poiščeš želene ponudbe brez listanja po katalogu. Aplikacija za listanje ti ponuja tudi možnost tiskanja kataloga, če želiš imeti akcijsko ponudbo in znižane cene črno na belem, preden se odpraviš v fizično trgovino. Izkoristiš lahko tudi možnost zoomiranja vsebine kataloga, da ti ne uide nobena podrobnost iz aktualne ponudbe. Morda pa želiš akcijske izdelke tvojega najljubšega trgovca spremljati na pametnem telefonu. Vse kataloge si lahko ogledaš tudi preko mobilnih naprav in tako poskrbiš, da si v vsakem trenutku na tekočem z razprodajami in ugodnimi ponudbami – na poti v šolo, službo, na počitnicah in celo neposredno med nakupovanjem v trgovini.


Na spletni strani katalogi.ceneje.si so objavljeni vsi katalogi vseh vidnejših slovenskih ponudnikov, v katerih lahko spremljaš njihove aktualne ponudbe, znižane cene in izdelke v akciji. Ugodne ponudbe osvežujemo trikrat tedensko ter ti tako na enem mestu ponujamo vse informacije za pametno in preudarno nakupovanje.

Ostali zanimivi katalogi iz kategorije Dom in vrt

Bauhuas katalog

Da bo zares dobro.

od 29.04.2021 do 02.06.2021

M Tehnika katalog

Poletje pridi, mi...

od 22.04.2021 do 30.06.2021

Merkur katalog

Vse urejeno za cv...

od 15.04.2021 do 17.05.2021

Merkur katalog

Vse urejeno za do...

od 06.05.2021 do 31.05.2021

Spar katalog

Aktualna ponudba

od 05.05.2021 do 18.05.2021

Želiš prejemati kataloge priljubljenih trgovcev takoj, ko izidejo?
Listaj jih kadarkoli, na mobilnem telefonu ali računalniku.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.