Lumar katalog - Pasivne hiše

Preverite datum veljavnosti

INOVATIVNA IN ENERGETSKO UČINKOVITA GRADNJA PRIHODNOSTI 
Od začetka našega obstoja je osnovno vodilo razmišljanja in razvoja najvišja možna kakovost, ki se odraža v sloganu “Živeti najbolje”. Zgodnja usmeritev v trajnostno gradnjo, vpeljava sodobnih znanj in tehnologij na področju pasivne in nizkoenergijske gradnje ter uporaba naravnih in okolju prijaznih materialov, so bili zavestna odločitev. Na ta način smo se obvezali končnim uporabnikom zagotoviti kakovosten in varčen dom zgrajen po zadnjih ugotovitvah stroke, ki bo ponujal najvišjo stopnjo energetske učinkovitosti in bivalnega ugodja. Hitra usmeritev v razvoj in gradnjo energetsko učinkovitih montažnih objektov nas je postavila na mesto najhitreje rastočega podjetja v panogi in na mesto vodilnega proizvajalca pasivnih montažnih hiš v Sloveniji. Vgradnja najboljših materialov, sodelovanje s stalnimi podizvajalci, izobražen in strokoven kader našim kupcem zagotavljajo vrhunsko končno izvedbo objekta. To potrjujejo različni tuji in domači certifikati in nagrade, ki smo jih prejeli v zadnjih letih. Najpomembnejše med njimi je Evropsko tehnično soglasje (ETA), ki predstavlja osnovo za označevanje hiš s CE znakom. Ta je dovoljuje proizvodnjo in prodajo naših hiš na trgu EU. Posebej ponosni smo na dejstvo, da smo že leta 2010 kot prvi slovenski proizvajalec monta-žnih hiš pridobili certifikat na mednarodno priznanem nemškem Passivhaus inštitutu za tehnologijo gradnje pasivnih hiš s konstrukcijskim sistemom Lumar PASIV EKO. Tega smo istega leta dopolnili še s certifikatom za prvo pasivno plus energijsko hišo Mitje Petkovška. Konec leta 2013 smo pri omenjenem inštitutu uspešno certificirali še konstrukcijski sistem Lumar PASIV ENERGY, s katerim smo dodatno razširili našo ponudbo optimiranih sistemov in rešitev za gradnjo kakovostnih pasivnih hiš. Razvojna vizija podjetja je jasna še naprej. Razvoj in optimizacija sodobnih tehnologij, ki kot rezultat dajejo kakovostne, trajnostne in arhitekturno dovršene objekte. Pri tem bomo pozornost še naprej posvečali sodelovanju z mladimi in že uveljavljenimi slovenskimi arhitekti, s pomočjo katerih smo že uspeli približati sodobno in kakovostno podobo montažne gradnje slovenskim kupcem. Temu smo sledili pri nadgradnji naše najuspešnejše hiše PRIMUS, ki jo odslej ponujamo v štirih velikostih in šestih tipologijah. V našo ponudbo smo dodali še novo pritlično hišo GEA in moderno vilo URbANO, ki prepriča s svojo funkcionalnostjo in možnostmi izvedbe. Ob tem smo glede na naše izkušnje in znanje optimirali tudi številne ostale hiše iz naše široke ponudbe tipskih hiš. Uresničimo pa lahko vašo željo po povsem unikatnem in edinstvenem domu, saj pri gradnji individualnih monta-žnih objektov z Lumarjem danes praktično ni več omejitev. Kupcem danes lahko ponudimo izdelek, ki z vgrajevanjem naravnih materialov v konstrukcije ter drugih tehnoloških rešitev, izboljša tako bivalno ugodje kot tudi bivalno klimo. Pri tem pa dokazano z neodvisno raziskavo best buy Award predstavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo med vsemi proizvajalci na slovenskem trgu, kar je še toliko pomembneje, saj je hiša praviloma enkratna življenjska odločitev. Dobrodošli v svetu inovativne, energetsko učinkovite in dostopne gradnje prihodnosti.
 
PASIVNO JE Z NAMI AKTIVNO 
ZAKAJ PASIV? Zato, ker se zavedamo, da je visoko bivalno ugodje ena najpomembnejših lastnosti vašega novega doma. Zato, ker se zavedamo pomena energijske učinkovitosti in trajnostnega razvoja, saj imamo na voljo le eno zemljo. Zato, ker se zavedamo, da zaloge fosilnih goriv niso neskončne. To so bila naša osnovna vodila pri razvoju pasivne hiše. Stalno vlaganje v razvoj in izboljšavo tehnoloških procesov, uporaba najboljših materialov in izkušnje iz postavljenih pasivnih hiš nam omogočajo, da vam danes za gradnjo pasivnih montažnih hiš ponudimo tehnološko in cenovno optimirane pasivne rešitve. Za gradnjo pasivnih hiš vam ponujamo dva konstrukcijska sistema. Naš že uveljavljen konstrukcijski sistem Lumar PASIV EKO, ki je bil kot prvi slovenski sistem certificiran na Passivhaus inštitutu, in konstrukcijski sistem Lumar PASIV ENERGY. Tudi kakovost tega sistema potrjuje certifikat omenjenega inštituta.
MAKSIMALNO UGODJE OB MINIMALNI PORABI Pasivna hiša je mnogo več kot energijsko optimiran objekt. Ob majhni porabi energije s kakovostno izvedenimi detajli ponuja izjemno bivalno ugodje. Manjša poraba energije za ogrevanje, pridobljena z obnovljivimi viri energije, doprinese k manjšim izpustom toplogrednih plinov. Z odlično izolacijo ovoja minimiramo transmisijske izgube, z ustrezno zrakotesnostjo ovoja (n 50 < 0,6 h -1 ) še prezračevalne izgube. Če ob majhnih izgubah upoštevamo še sončne dobitke skozi steklene površine dobimo odlično energijsko bilanco. Rezultat katere je potreba po toploti za ogrevanje, ki je manjša od 15 kWh/m2 leto (kar lahko ena-čimo s porabo 1,5 l kurilnega olja na m2 leto). Ustrezna izolacija ovoja, detajli, izvedeni brez toplotnih mostov, in za pasivne hiše primerno stavbno pohištvo zagotavljajo višje notranje površinske temperature, kar pripomore k manjši asimetriji sevanja in posledič-no k višjemu bivalnemu ugodju v prostorih.
CERTIFICIRANA KAKOVOST Pri Lumarju se zavedamo, da je pasivna hiša več kot skupek odličnih komponent. Odločilnega pomena sta pravilno načrtovanje vseh detajlov ter kakovostna in natanč-na izvedba. Zato smo kot prvi slovenski proizvajalec konstrukcijo Lumar PASIV EKO leta 2010 certificirali na Passivhaus inštitutu v Nemčiji, čemur smo konec leta 2013 dodali še konstrukcijo Lumar PASIV ENERGY. Sedaj lahko pri gradnji pasivne hiše izbirate med dvema konstrukcijskima sistemoma, certificiranima na inštitutu, kjer so razvili koncept pasivne hiše. Certifikata dokazujeta, da sta naši konstrukciji kot tudi detajli resnično v skladu s standardi pasivne hiše. Na osnovi dosedanjih izkušenj iz gradnje montažnih objektov, znanj s področja pasivne gradnje in naše certificirane pasivne tehnologije poskrbimo, da bo vaša hiša resnično pasivna
 
ZAGOTOVLJENA KAKOVOST NIZKOENERGIJSKIH IN PASIVNIH HIŠ LUMAR
Gradnja hiše je kompleksen proces, predvsem kadar govorimo o dobrih nizkoenergijskih in pasivnih hišah. S širitvijo tega trenda v gradbeništvu je za bodoče investitorje na voljo vse več ponudnikov in posledično informacij o tovrstni gradnji. In kako se na podlagi vseh teh informacij odločiti o izbiri ponudnika? V Lumarju kakovost naših hiš potrjuje predvsem veliko število zadovoljnih strank, s strani evropskih inštitucij pridobljeni certifikati pa potrjujejo tudi inovativnost in tehnično kakovost naših hiš.
CERTIFICIRANA KAKOVOST KONSTRUKCIJ Nadzor kakovosti naših konstrukcijskih sistemov, uporabljenih materialov, proizvodnih procesov in izvedbe večkrat letno preverijo neodvisne inštitucije. Uspešno opravljena prva kontrola je osnova za pridobitev certifikata kakovosti. Za evropski trg ena bolj pomembnih certifikatov sta nemški Ü znak in avstrijski ÜA znak. Uspešno pridobljen ÜA znak je bil osnova, da smo za naše konstrukcije pridobili evropsko tehnično soglasje (ETA). Le-to potrjuje bistvene zahteve glede varnosti objekta, od mehanske odpornosti in stabilnosti do požarne varnosti in ugodne bivalne klime. Na osnovi pridobljenega evropskega tehničnega soglasja lahko naše proizvode označujemo s CE znakom, ki predstavlja osnovo za proizvodnjo in prodajo na področju Evropske unije
PREVERJANJE KAKOVOSTI V FAZI IZVEDBE Certificirani konstrukcijski sistemi ter standardizirani detajli še ne zagotavljajo konč-ne kakovosti objekta. Za končen uspeh je bistvenega pomena kakovostna montaža. V podjetju Lumar za kontrolo kakovosti v fazi izvedbe uporabljamo v tujini največkrat uporabljene rešitve, predvsem blowerdoor test in termografsko analizo. Blowerdoor test Meritev zrakotesnosti, poznana kot t.i. blowerdoor test je obvezna meritev vsake pasivne hiše. Z njo dokazujemo, da je zrač-na prepustnost ovoja (zrakotesnost konstrukcije) pri pasivni hiši manjša od zgornje dovoljene vrednosti, ki znaša n 50 <0,6 h -1 . Meritev deluje na osnovi zračnega toka, ki je povzročen z razliko tlakov med zunanjostjo in notranjostjo objekta. Rezultat nam poda količino zraka, ki pri podtlaku oz. nadtlaku 50 Pa prehaja skozi gradbeno konstrukcijo. Meritev zrakotesnoti je danes obvezna za vse objekte subvencionirane s strani Eko sklada, obenem pa tudi garancija za dolgo življensko dobo vaše pasivne hiše. Zrakotesnost naših hiš preverjamo tudi v kasnejšem obdobju, saj le tako lahko sledimo obnašanju hiše na dolgi rok in preverjamo vse izvedbene detajle. Termografska analiza Uporaba termografske analize pri gradnji nizkoenergijskih in pasivnih hiš je danes v podjetju Lumar obvezen pripomoček. Uporablja se za analizo energijske učinkovitosti celotnega ovoja ter posameznih izvedbenih detajlov. Termografska kamera omogoča izredno natančno meritev temperature in porazdelitev toplote po površini objekta. Na podlagi temperaturnih razlik, ki so razvidne iz termografskega posnetka lahko v konstrukciji določimo dele, kjer nastajajo večje toplotne izgube. Če je temperatura na določenih delih precej nižja govorimo o toplotnih mostovih. In predvsem pri gradnji pasivnih hiš, kjer govorimo o odlični izolaciji ovoja imajo toplotni mostovi zelo velik vpliv na energijsko bilanco objekta. Termografski posnetek vaše Lumar hiše je dokazilo za vas, da je vaša hiša zgrajena brez toplotnih mostov ter potrditev kakovosti našega dela. Termografsko analizo opravljamo tudi po nekaj letih, saj tako dokazujemo brezhibno delovanje našega pasivnega konstrukcijskega sistema. Prejeta certifikata Passivhaus inštituta za naša konstrukcijska sistema Lumar PASIV EKO in Lumar PASIV ENERGY potrjujeta, da so detajli Lumarjevih hiš projektirani brez toplotnih mostov, s termografsko analizo pa vam bomo to lahko dokazali tudi na vaši pasivni ali dobri nizkoenergijski hiši.
 
KAKO DELUJEJO PASIVNE IN DOBRE NIZKOENERGIJSKE HIŠE LUMAR
Pasivne in nizkoenergijske hiše so interdisciplinarno načrtovani objekti v katerih so združena arhitekturna, gradbena znanja ter tehnološki razvoj. Za izkoriščanje prednosti, ki jih prinašajo, minimalno porabo energije in maksimalno bivalno ugodje, je potrebno zagotoviti skrbno načrtovanje, pravilno projektiranje ter kakovostno montažo. Osnovni pogoj, da lahko govorimo o dobrih nizkoenergijskih in pasivnih hišah so kakovostne komponente: odlična toplotna izolacija ovoja, stavbno pohištvo primerno za vgradnjo v pasivne in nizkoenergijske hiše, zadostna zrakotesnost objekta ter vgrajen ustrezen sistem prezračevanja in ogrevanja. Vendar posamezne kakovostne komponente same po sebi niso dovolj za vrhunsko celoto. Za izpolnitev končenga cilja, odlič-nega bivalnega ugodja, je komponentam potrebno dodati še znanje, izkušnje, pravilno načrtovanje, obvladovanje detajlov ter izračun po metodologiji PHPP. V Lumarju smo zahteve pri gradnji pasivnih hiš združili z našim znanjem in izkušnjami, kar se odra-ža v vseh naših hišah. V nadaljevanju vam predstavljamo bistvene komponente, ki sestavljajo kakovostne nizkoenergijske in pasivne hiše Lumar.
 
VEČLETNE IZKUŠNJE Z GRADNJO PASIVNIH HIŠ
V Lumarju smo prvo pasivno montažno hišo zgradili že leta 2007. Do danes smo postavili več kot 50 pasivnih hiš, v skupni izmeri več kot 7.670 kvadratnih metrov. Ob tem smo zgradili še tri vrtce v pasivni tehnologiji, v skupni kvadraturi več kot 2.600 kvadratnih metrov. Skozi izkušnje pri gradnji smo optimirali vse procese v fazi gradnje od projektiranja z danes certificiranimi detajli, izbiro najkakovostnejših certificiranih materialov, optimiranimi paketnimi rešitvami ogrevanja in prezračevanja do kakovostne montaže.
ODLIČNE TUDI V PRAKSI Več kot ocena, ki jo pridobimo z izračuni programa PHPP pomenijo podatki o dejanski porabi pasivnih hiš Lumar v praksi. Na osnovi pridobljenih povratnih informacij o načelni uporabi hiš (odvisni od števila prebivalcev in naprav v gospodinjstvu) ter skupni rabi električne energije v njih smo analizirali obratovanje naših petih pasivnih hiš. Za analizo rabe so uporabljena projektna vrednotenja pasivnih hiš, po metodi PHPP za referenčne pogoje, dopolnjena z dejanskimi obratovalnimi vrednostmi: klimo na mikrolokaciji, številom stanovalcev, uporabljene energetske in gospodinjske naprave, dejanske temperature ogrevanja, ipd. Predhodna ocena porabe toplotne energije za ogrevanje je cenjena na podlagi trenutno razpoložljivih delnih podatkov o rabi elektrike ter smiselno dopolnjenimi bilančnimi izračuni hiš.
 
VIZIJA GRADNJE PRIHODNOSTI 
Aktivna hiša predstavlja nadgradnjo energetsko učinkovite gradnje. Je vizija gradnje prihodnosti, ki nudi uporabniku zdravo in udobno bivanje brez negativnega vpliva na okolje. Z obvladovanjem tehnologije pasivnih hiš je podjetje Lumar že pred nekaj leti naredilo korak v pravo smer. Aktivna hiša predstavlja naslednji korak v razvoju energetsko učinkovite gradnje. Omenjeno potrjuje prejeta nagrada Zeleni svinčnik 2013, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
 

Ostali katalogi od Lumar

Lumar katalog

Hiše IEDITION

Katalog je potekel

Lumar katalog

Hiše PRIMUS

Katalog je potekel

Lumar katalog

Hiše Lumar

Katalog je potekel

V najnovejšem katalogu tvoje najljubše trgovine Lumar si oglej aktualno ponudbo akcijskih izdelkov z znižanimi cenami, ki ti omogočajo velike prihranke! Na prvi strani letaka hitro preveri izpostavljene izdelke trgovca, ki so trenutno najbolj zaželeni med potrošniki, nato pa v nadaljevanju kataloga Lumar poglej akcijske izdelke, ki so bodisi sezonske narave bodisi najbolj ugodni ali najnovejši. Bodi na tekočem s tedenskimi ali dlje trajajočimi akcijskimi ponudbami, razprodajami ter morebitnimi posebnimi akcijami, ki jih trgovec predstavlja v novem letaku. Zagotovi si vse potrebne informacije in s pomočjo vseh katalogov nakupuj preudarno!


Najprej v novem katalogu Lumar katalog - Pasivne hiše poišči želeni izdelek, nato pa natančno preveri njegov točen naziv in vse navedene lastnosti, da se prepričaš, da je res pravi zate. V letaku so navedene cene in tudi vsi ostali podatki, ki jih potrebuješ, da se lahko odločiš o nakupu – med drugim slike akcijskih izdelkov, da si še lažje predstavljaš, kako želeni izdelek izgleda v živo. Pri listanju letaka preveri posebne pogoje akcijske ponudbe, ki jih navaja trgovec, ne spreglej tudi morebitnih akcijskih kuponov, ki ti omogočajo še dodatne prihranke, ter dodatnih ugodnosti, ki jih je zate pripravil tvoj naj ponudnik. Obvezno preveri tudi čas trajanja akcijske ponudbe in znižanih cen iz kataloga, da ne zamudiš številnih ugodnosti. S pomočjo najnovejšega kataloga hitro pobrskaj med najbolj vročimi izdelki ta hip in med prvimi izkoristi ugodno ponudbo ter znižane cene.


Redno spremljanje kataloga trgovskega centra, kjer najraje kupuješ, ti omogoča, da si vedno na tekočem z akcijskimi cenami in aktualno ponudbo ter tako v pravem trenutku najdeš izdelke, ki jih želiš kupiti. V digitalnem letaku dobiš vse iste informacije kot v tiskanem katalogu Lumar, vendar je vse skupaj zate še toliko bolj preprosto, saj moraš le prižgati računalnik ali pametni telefon in na njem preprosto prelistati ponudbo. Na ta način se ti ni treba več soočati s prepolnim poštnim nabiralnikom in goro papirja.


V novem katalogu tvojega naj trgovca Lumar lahko enostavno listaš med ugodno ponudbo, ki je aktualna v tem trenutku, s pomočjo iskalnika po vsebini letaka pa lahko hitro poiščeš želene ponudbe brez listanja po katalogu. Aplikacija za listanje ti ponuja tudi možnost tiskanja kataloga, če želiš imeti akcijsko ponudbo in znižane cene črno na belem, preden se odpraviš v fizično trgovino. Izkoristiš lahko tudi možnost zoomiranja vsebine kataloga, da ti ne uide nobena podrobnost iz aktualne ponudbe. Morda pa želiš akcijske izdelke tvojega najljubšega trgovca spremljati na pametnem telefonu. Vse kataloge si lahko ogledaš tudi preko mobilnih naprav in tako poskrbiš, da si v vsakem trenutku na tekočem z razprodajami in ugodnimi ponudbami – na poti v šolo, službo, na počitnicah in celo neposredno med nakupovanjem v trgovini.


Na spletni strani katalogi.ceneje.si so objavljeni vsi katalogi vseh vidnejših slovenskih ponudnikov, v katerih lahko spremljaš njihove aktualne ponudbe, znižane cene in izdelke v akciji. Ugodne ponudbe osvežujemo trikrat tedensko ter ti tako na enem mestu ponujamo vse informacije za pametno in preudarno nakupovanje.

Ostali zanimivi katalogi iz kategorije Gradbeništvo

Bauhuas katalog

Da bo zares dobro.

od 29.04.2021 do 02.06.2021

M Tehnika katalog

Poletje pridi, mi...

od 22.04.2021 do 30.06.2021

Merkur katalog

Vse urejeno za do...

od 06.05.2021 do 31.05.2021

Bauhaus katalog

Vrtno pohištvo 2021

od 17.05.2021 do 31.08.2021

Merkur katalog

Energetska prenova

od 15.04.2021 do 17.05.2021

Želiš prejemati kataloge priljubljenih trgovcev takoj, ko izidejo?
Listaj jih kadarkoli, na mobilnem telefonu ali računalniku.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.